02-3335555 hotel@hotelwiesenhof.com

ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

ในการเลี้ยงดูลูกนั้น สิ่งสำคัญอย่างมากนอกเหนือจากการให้ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่และอาหารที่มีประโยชน์ ที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของลูกแล้วนั้น คุณพ่อคุณแม่หลายๆคนคงจดจ่อต่อการเฝ้าดูพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูกน้อยในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิด หัดเดิน และเติบโตพร้อมที่จะเข้าโรงเรียน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ ขนาดร่างกาย รูปร่าง หน้าตา ท่าทางที่เปลี่ยนไป ทำให้รู้ว่าเด็กเติบโตไปมากน้อยเพียงใด แต่สิ่งสำคัญที่มากกว่านั้นคือ การติดตามพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา ซึ่งจะทำให้ได้รู้ว่าเด็กพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพื่อเรียนรู้โลกใบใหม่แล้วหรือยัง

ในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โลกใบใหม่ข้างนอกนั้นไม่เพียงแต่คาดหวังให้ลูกน้อยเป็นสมาชิกที่ดี อยู่ในกฎระเบียบของสังคมได้แต่ยังตั้งความหวังถึงพลังความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาความฉลาดในการเริ่มคิดสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิดและปัญญาให้กับเด็ก จึงเข้ามาอยู่ในความสนใจคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมจะให้ลูกๆได้เติบโตในทิศทางที่เหมาะสม

1. ฝึกการตั้งคำถาม
เด็กที่มีความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถามต่อสิ่งต่างๆที่พบเจอเสมอ แต่พฤติกรรมดังล่าวไม่อาจเกิดขึ้นได้เอง หากคุณพ่อคุณแม่ไม่พยายามกระตุ้นชี้ชวนให้เด็กเกิดความสงสัยใคร่รู้จนเป็นนิสัยติดตัว การเปิดกว้างให้ลูกได้ซักถาม ให้เวลากับการสนทนาและรับฟังความคิดเห็นของลูก โดยไม่เบื่อหน่าย ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกน้อยเพิ่มพูนความมั่นใจและเกิดมุมมองความคิดต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

2. ฝึกการแก้ไขปัญหา
การเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นการฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหา ในบางครั้งปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือการคลี่คลายก็ต่อเมื่อเด็กรู้จักปรับมุมมอง ความคิด ให้มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ที่หลากหลาย ยิ่งถ้าหากเด็กได้เล่นหรือทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับวัย จะยิ่งช่วยพัฒนาการด้านสติปัญญาให้เกิดความคิดริเริ่มและเสริมสร้างจิตนาการอีกด้วย

3. ฝึกให้รักการเดินทาง
การที่คุณพ่อคุณแม่พาเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เสมอเด็กมักจะมีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความตื่นตัวและกระตือรือร้น ต้องการถูกกระตุ้นให้เกิดการตั้งคำถาม แสวงหาคำตอบ จนทำให้เด็กมีความคิดและมุมมองใหม่ๆอยู่เสมอ ถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการมีความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากหลายสิ่งที่มีโอกาสพบเจอระหว่างการเดินทางและสถานที่เหล่านั้น

เด็กบางคนไม่ได้มีความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตั้งแต่เกิด แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ โดยการส่งเสริมให้รู้จักเป็นคนชอบสังเกตและมองโลกในมุมใหม่ๆผ่านการจินตนาการ อย่าง The Forest Pavilion ศูนย์การเรียนรู้ immersive experience เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านระบบนิเวศที่ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกน้อยสามารถเรียนรู้และมีจินตนาการที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะทำให้ลูกเป็นเด็กที่เรียนรู้อย่างฉลาดอย่างเป็นธรรมชาติ หากคุณมีความสนใจที่อยากให้ลูกเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและส่งเสริมลูกน้อยให้มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://mqdc.com/th/our-business/theme-project/theforestias


hotelwsh_admin

No description.Please update your profile.