02-3335555 hotel@hotelwiesenhof.com

ถังดักไขมันมีประโยชน์ตัวเราและส่วนรวมอย่างไร

ถังดักไขมัน (Grease trap) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้ำเสียของร้านอาหารหรือสถานที่ที่มีการใช้น้ำมันหรือไขมันในกระบวนการทำอาหารหรือกิจกรรมต่าง ๆ อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ต่อเราและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้

ประโยชน์ต่อเรา
ป้องกันการอุดตันระบบท่อ น้ำมันและไขมันเมื่อเข้าไปในระบบท่อน้ำเสียจะมีโอกาสที่จะติดตัวกับสิ่งของอื่น ๆ และเกิดการอุดตันท่อ ถังดักไขมันช่วยในการแยกน้ำมันและไขมันออกจากระบบน้ำเสียก่อนที่จะเข้าสู่ท่อ ลดการเกิดปัญหาอุดตันและช่วยในการรักษาสภาพของระบบท่อให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

ลดความเสียหายต่อระบบประปา การที่น้ำมันหรือไขมันเข้าสู่ระบบประปาสามารถทำให้เกิดความเสียหายในระบบประปา เช่น ท่อประปาอาจถูกกระทบจนเกิดรอยร้าว และความหนาวทำให้น้ำแข็งในท่อไปข้างหน้าจนทำให้ท่อแตกร้าว ถังดักไขมันช่วยลดความเสียหายนี้โดยแยกน้ำมันออกจากระบบน้ำประปาและช่วยให้ระบบประปาทำงานได้ดีตลอดเวลา

ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อยสารพิษ น้ำมันและไขมันที่ปล่อยออกจากร้านอาหารหรือสถานที่ที่ใช้งานอื่น ๆ อาจมีสารพิษและสารเคมีที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ถังดักไขมันช่วยกักเก็บน้ำมันและไขมันเหล่านี้และป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบน้ำเสียที่สามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้

ส่งเสริมการรีไซเคิล ถังดักไขมันที่มีการแยกน้ำมันและไขมันจะช่วยให้สามารถเก็บน้ำมันที่มีคุณค่าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ น้ำมันที่ได้จากถังดักไขมันนี้สามารถนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกหรือน้ำมันหล่อลื่นอื่น ๆ ได้ ทำให้มีการใช้ประโยชน์จากวัสดุน้ำมันมากขึ้นและลดการใช้น้ำมันใหม่

ดังนั้น ถังดักไขมันมีความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบท่อน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้งานน้ำและระบบน้ำประปาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากติดตั้งถังดักไขมันเพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถาอบถามเพิ่มเติมได้ที่ DOS Life ผู้จัดจำหน่ายถังดักไขมันในไทยมากกว่า 30 ปี แข็งแรง ทนทาน คุณภาพดี อายุการใช้งานยาวนานค่ะ


hotelwsh_admin

No description.Please update your profile.